1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Klauzula informacyjna pracownicy i współpracownicy

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest P.H.U. Import-Export SZIC Andrzej z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 119, 45-837 Opole.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@toyota.opole.pl; pod numerem telefonu 664193117; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane:

  1. w celu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, osób działających na podstawie umów cywilnoprawnych czy z wyboru, będącym obowiązkiem P.H.U. Import-Export SZIC Andrzej w Opolu jako pracodawcy i izleceniodawcy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, kodeksu Cywilnego, Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, Ustawy o podatku dochodowym i innych ustaw.
  2. w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawa art. 9 lit. b RODO)
  3. W celu ochrony żywotnych interesów pracownika, np. w celu ratowania życia i zdrowia (podstawa art. 9 lit. d RODO)
  4. w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy do oceny zdolności do pracy, zapewnienia diagnostyki, opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego pracownika (podstawa art. 9 lit. h RODO)
  5. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  7. w celu badania satysfakcji Pracowników będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości P.H.U. Import-Export SZIC Andrzej w Opolu jako pracodawcy oraz poziomu zadowolenia naszych Pracowników (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu lub/i na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, do zakończenia przetwarzania danych lub złożenia sprzeciwu,
  9. przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu.

IV. Prawo do sprzeciwu W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


V. Okres przechowywania danych. Twoje dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przechowywane przez okres do czasu ustania stosunku pracy (chyba, że przepisy prawa stanowią odmiennie), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały

VI. Odbiorcy danych Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane: instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PiP, specjaliści ds. BHP lub innym, naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom reklamowym i innym wyłącznie na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Danych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz , że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych Podanie danych jest: dobrowolne w przypadku danych przekazywanych w celu skorzystania z pozapłacowych form wynagrodzenia i wsparcia socjalnego lecz niezbędne do tego celu, obligatoryjne dla procesów przetwarzania związanych z obowiązkami P.H.U. Import-Export SZIC Andrzej w Opolu jako pracodawcy i zleceniodawcy.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Twoje dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

X. Przekazywanie danych poza obszar EOG Twoje dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.